SVOBODNÁ ŠKOLA PRAHA

Dopolední svobodná demokratická škola

Pro děti v domácím vzdělávání

Sídlíme v Praze

Holešovicích

Otevřeno Po – Pá

od 8:30 do 16:30

HISTORIE A FILOZOFIE SVOBODNÉ ŠKOLY PRAHA

Myšlenku svobodné školy jsme z našich hlav do reality přenesli v roce 2016. Jakožto neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat rodiny v sebeřízeném vzdělávání.

Věříme totiž, že dětem lze důvěřovat. Jsou totiž plně kompetentní k tomu, aby rozhodovaly o svých životních cílech, řídily sebe a své vzdělávání.

Mezi naše inspirace patří svobodná demokratická škola Summerhill. Tu v roce 1921 založil Alexander Sutherland Neill a vtiskl do jejího ducha motto: “svoboda, nikoliv svévole.” Během dalších dvou let jsme čerpali konkrétní zkušenosti s provozem z konceptu Agile Learning Centers, který funguje nejen v USA, ale i v dalších státech po celém světě, i v Evropě.

VÍCE O SVOBODNÉ ŠKOLE PRAHA

SVOBODNÁ ŠKOLA V NAŠEM POJETÍ

Vkládáme důvěru do rukou rodičů a hlavně dětí. Společně hledáme cesty vzděláváním. V naší škole je hlas každého jedinečný a mají všechny stejnou váhu. Děti ve škole rozhodují samy za sebe, na základě jejich vůle. Za toto rozhodování a celkově jejich jednání nesou odpovědnost. Celý tento proces je u dětí (i rodičů) respektován a podporován v nejvyšší možné míře. Pokud dojde ke střetu hodnot meti dítětem a dosplělým, hledáme konsenzuální řešení.

U nás ve Svobodné škole nehledejte učitele, nýbrž se ptejte po průvodcích. Ti jsou dětem oporou a podporou při zvykání si na osobní odpovědnost. Když je potřeba, poskytují dětem emocionální oporu, upozorňují je na možné důsledky jednání a rozhodnutí.Aktivní vstoupení do učení či skupinových procesů činí pouze na vyžádaní dětí.

Průvodci nejsou v naší škole tradičními vzdělateli, jsou spíše ve funkci vzoru v oblasti hodnot. Jsou přirozenými iniciátory respektu, odpovědnosti, demokracie a svobody v kolektivu.

Disponujeme stálou nabídkou vzdělávacích kurzů a rozmanitých organizovaných činností. Dítě však do aktivity průvodcem není nijak manipulováno, či nuceno k účasti. Pokud je tato strategie v rozporu s aktuálními vzdělávacími potřebami rodičů, dokážeme zajistit povinnost dítěte kurz navštívit. Nedokážeme však zajistit součinnost, aktivitu a motivaci dítěte pro výuku, pokud se dite s povinností náštěvy kurzu vnitřně neztotožňuje.

Vnímáme, že svoboda dítěte není zatím ve společnosti respektovanou hodnotou. Což znamená, že se na straně rodičů jedná o dovednost, kterou se učí postupně během rodičovství. Každá rodina má tedy právo si definovat, jaká je míra svobody, kterou v daný okamžik unese. V naší škole tuto míru respektujeme a snažíme se její hranice posouvat směrem k větší autonomii a svobodě.

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA V NAŠEM POJETÍ

Svobodná škola je neziskovým subjektem, který z právního hlediska potřebuje tyto orgány: ředitelě a správní radu. Obě vyjmenované funkce musí být zastávány pouze  lidmi nad 18 let. Ředitel společně s správní radou tak zřizují správní organ školy, kterým je celoškolní shromáždění a studentská rada. Každý organ má práva a povinnosti v rozsahu definovaném legislativou ČR.

Celoškolní shromáždění rozhoduje v otázkách každodenního chodu školy.

Studentská rada zastupuje názory dětí ve všech úrovních rozhodování o škole. Její členové mají přístup na jednání správní rady, týmové schůzky průvodců a taktéž mají plné práve se zúčastnit I jakýchkoliv externích schůzek dospělých, pokud jim to čas dovolí. A to I za předpokladu, že je zvykem, že tyto schůzky jsou přístupné pouze dospělým.

Demokracie naší školy tkví v tom, že se děti i dospělí podílí rovným dílem na rozhodování o provozu školy. Dospělí společně s dětmi formulují a schvalují pravidla soužití ve škole. Totéž platí I o definování rozvrhu, vzhledu a funkci postor školy. Ovlivňují určitě části  rozpočtu, rozhodují o přijetí nových dětí či dospělých do školy a v krajním případě mají možnost dospělého či dítě ze školy nechat vyloučit.

Správní rada a ředitel si ponechávají výhradní parvo rozhodovat ve věci rozpočtu školy. Konkrétně v oblasti odměňování průvodců a investičních výdajů. Dále rozhodují v otázkách personálních, avšak toto platí pouze pokud je problém na úrovni spolupráce dospělých v týmu. Správní rada též pověřuje ředitele úkoly a stanovuje mu cíle, pečuje o nezávislost demokratického systému školy.

Zakladatel školy má právo pověřit správní radu úkoly, které se týkají zajištění vyváženého financování školního provozu. Také pečuje o atmosféru vzájemné podpory mezi všemi aktéry školního provozu – děti, průvodci, ročie, správní rada, ředitel a externí spolupracovníci

Jak fungujeme?

Vytváříme prostor pro přirozené učení

Jak fungujeme?

Podporujeme sebeřízené vzdělávání

Vytváříme podnětnou vzdělávací nabídku prostřednictvím kurzů a materiálního zázemí školy, kterou dítě může využít. Necháváme děti následovat svou vnitřní motivaci k činnostem bez podbízení a vnějšího motivování. Podporujeme reflexi vlastního učebního procesu dítěte tím, že se ptáme na jeho záměr před činností a na sebehodnocení výsledku činnosti.

Vytváříme agilní vzdělávací prostředí

Dítě se pohybuje ve vzdělávacím prostředí, které umožňuje v co nejširší možné míře iniciovat, realizovat a přijímat změny. V prostoru snižujeme bariéry, které by dětem bránili v manipulaci s předměty a pohybu. Rozvrh školy i harmonogram dne jsou flexibilní a dokážeme je přizpůsobit aktuálním potřebám skupiny i jednotlivců.

Spravujeme dění ve škole prostřednictvím celoškolního setkání a pracovních týmů

Vytváříme dětem prostor pro to, aby rozhodovaly o dění ve své komunitě prostřednictvím celoškolního setkání. Nabízíme dětem partnerskou spolupráci s dospělými v praktickém vedení a provozu školy (oblast PR, financí, provozního managementu, rozvoj leadershipu). V jednotlivých manažerských oblastech jsou zřízeny pracovní týmy, ve kterých se děti mohou libovolně angažovat.

Učíme se přijímat své potřeby a potřeby okolí, řešit konflikty a spolupracovat

Učíme děti řešit konflikty respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace. Konflikty vnímáme jako běžnou součást mezilidského soužití, která by neměla dlouhodobě ovlivňovat klima skupiny.