Svobodná škola

DOPOLEDNÍ SVOBODNÁ DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

PRO DĚTI V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLA SÍDLÍ V PRAZE–HOLEŠOVICÍCH

OTEVŘENO MÁME KAŽDÝ DEN OD 8:30 DO 16:30 HODIN

NABÍZÍME:

HISTORIE A FILOZOFIE SVOBODNÉ ŠKOLY PRAHA

Svobodnou školu Praha jsme založili v roce 2016 jako neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat rodiny a děti v sebeřízeném vzdělávání. Věříme, že dětem lze důvěřovat a že jsou plně kompetentní k tomu, aby rozhodovaly o svých životních cílech a řídily sebe i své své vzdělávání. Věříme, že rodiče jsou plně kompetentní k tomu rozhodovat o způsobu výchovy svých dětí.

Inspirací pro nás byla svobodná demokratická škola Summerhill, která byla založena v roce 1921. V následujících dvou letech provozu školy jsme se nechali inspirovat zejména vzdělávacím konceptem Agile Learning Centers, který funguje v U.S.A. i jiných státech světa, včetně Evropy.

 

VÍCE O SVOBODNÉ ŠKOLE PRAHA

SVOBODNÁ ŠKOLA V NAŠEM POJETÍ

Důvěřujeme dětem i rodičům a hledáme jejich společné cesty vzděláváním. V naší škole každý jednotlivec rozhoduje o sobě samotném samostatně, jedná na základě své vůle a nese za toto rozhodování a jednání odpovědnost. Vědomé rozhodování dětí i rodičů o sobě a svých cílech je respektováno a podporováno v nejvyšší možné míře. V případě střetu hodnot mezi dítětem a rodičem hledáme konsenzuální řešení, které je vhodné pro obě strany.

Průvodci jsou dětem podporou v procesu zvykání si na osobní odpovědnost, v určitých chvílích poskytují dětem emocionální podporu nebo upozorňují na možné důsledky jednání a rozhodnutí. Do přirozeného učení a skupinových procesů ve škole však aktivně vstupují pouze na vyžádání dítěte.

Svobodná škola disponuje stálou nabídkou vzdělávacích kurzů a organizovaných činností. Dítě však není průvodcem pozitivně manipulováno nebo nuceno k účasti na těchto aktivitách. V případě, že je tato strategie školy v rozporu s aktuálními vzdělávacími potřebami rodičů, dokážeme zajistit povinnost dítěte dostavit se do kurzu. Nedokážeme však již zajistit součinnost, aktivitu a motivovanost dítěte pro výuku v případě, že dítě se s povinností navštěvovat kurzy neztotožňuje. Průvodci ve škole tedy nejsou tradičními vzdělavateli, jsou dětem spíše vzorem v oblasti hodnot. Jsou to přirození iniciátoři respektu, odpovědnosti, demokracie a svobody v kolektivu.

Respektujeme fakt, že svoboda dítěte není ve společnosti respektovanou hodnotou a že se tedy jedná na straně rodičů o dovednost, kterou se během rodičovství postupně učí. Každá rodina tedy definuje, jakou míru svobody v daný okamžik unese, tuto míru naše škola respektuje a snaží se její hranici posunout směrem k větší autonomii a svobodě. 

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA V NAŠEM POJETÍ

Naše škola je neziskovým subjektem, který má z právního hlediska tyto orgány: ředitele a správní radu. Funkci v těchto orgánech může v České republice zastávat bohužel pouze osoba starší 18ti let. Ředitel a správní rada proto zřizují ve škole správní orgán školy, kterým je celoškolní shromáždění a studentská rada. Každý orgán školy má práva a povinnosti v takovém rozsahu, v jakém je definuje legislativa České republiky.

Celoškolní shromáždění fakticky rozhoduje v otázkách každodenního chodu školy. Studentská rada je orgánem, který zastupuje názor dětí na všech úrovních rozhodování o škole (členové studentské rady mají přístup na jednání správní rady, týmové schůzky průvodců a mohou se zúčastnit i jakýchkoliv externích schůzek dospělých dle svých časových možností), které jsou za normálních okolností přístupné pouze dospělým.

Naše škola je spravována demokraticky v tom smyslu, že děti i dospělí se podílejí rovným dílem na rozhodování v oblasti provozu školy. Děti i dospělí společně formulují a schvalují pravidla soužití ve škole, ovlivňují určité části rozpočtu školy, rozhodují přijímání nových dětí a dospělých do školy, mají v krajním případě možnost dospělého i dítě ze školy vyloučit, děti společně s dospělými definují i rozvrh výuky a vzhled a funkci prostor školy.

Správní rada školy a ředitel školy si ponechávají výhradní právo rozhodovat ve věci celkového rozpočtu školy, a to zejména v oblasti odměňování průvodců a investičních výdajů, dále rozhodují v otázkách personálních, pokud se problém týká pouze úrovně spolupráce dospělých v týmu průvodců. Správní rada též pověřuje úkoly a cíli ředitele školy a pečuje o nezávislost demokratického systému školy.

Zakladatel školy má právo pověřit správní radu úkoly, které se týkají zajištění vyváženého financování školního provozu a pečuje o atmosféru vzájemné podpory jednotlivých aktérů ve škole (děti, průvodci, rodiče, správní rada, ředitel školy, externí spolupracovníci).

Jak fungujeme?

Vytváříme prostor pro přirozené učení

Jak fungujeme?

Podporujeme SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vytváříme podnětnou vzdělávací nabídku prostřednictvím kurzů a materiálního zázemí školy, kterou dítě může využít. Necháváme děti následovat svou vnitřní motivaci k činnostem bez podbízení a vnějšího motivování. Podporujeme reflexi vlastního učebního procesu dítěte tím, že se ptáme na jeho záměr před činností a na sebehodnocení výsledku činnosti.

Vytváříme AGILNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ

Dítě se pohybuje ve vzdělávacím prostředí, které umožňuje v co nejširší možné míře iniciovat, realizovat a přijímat změny. V prostoru snižujeme bariéry, které by dětem bránili v manipulaci s předměty a pohybu. Rozvrh školy i harmonogram dne jsou flexibilní a dokážeme je přizpůsobit aktuálním potřebám skupiny i jednotlivců.

Spravujeme dění ve škole prostřednictvím CELOŠKOLNÍHO SETKÁNÍ A PRACOVNÍCH TÝMů.

Vytváříme dětem prostor pro to, aby rozhodovaly o dění ve své komunitě prostřednictvím celoškolního setkání. Nabízíme dětem partnerskou spolupráci s dospělými v praktickém vedení a provozu školy (oblast PR, financí, provozního managementu, rozvoj leadershipu). V jednotlivých manažerských oblastech jsou zřízeny pracovní týmy, ve kterých se děti mohou libovolně angažovat.

Učíme se přijímat své potřeby a potřeby okolí, ŘEŠIT KONFLIKTY A SPOLUPRACOVAT

Učíme děti řešit konflikty respektujícím způsobem prostřednictvím týmu řešení konfliktů a mediace. Konflikty vnímáme jako běžnou součást mezilidského soužití, která by neměla dlouhodobě ovlivňovat klima skupiny.

Mám zájem o docházku do školy

Potřebujete-li získat více informací o naší škole, týmu a fungování, prostudujte si PŘÍRUČKU PRO ZÁJEMCE O DOCHÁZKU. 

O naši školu je velký zájem, proto přihlášení do naší školy čítá několik kroků, které nám i Vám umožní lépe se poznat.

Školné pro nově příchozí

Poplatek za tři dny na zkoušku    500 Kč

Docházka

  • 5 dní v týdnu          8 900 Kč měsíčně
  • 4 dny v týdnu         7 400 Kč měsíčně
  • 3 dny v týdnu         5 900 Kč měsíčně
  • 2 dny v týdnu         4 500 Kč měsíčně
  • Sleva na nejstarší dítě ze sourozenců 15% z tarifu docházky.

Cena zahrnuje celodenní péči a výchovu, dále možnost účasti na libovolném počtu vzdělávacích kurzů školy.

Cena nezahrnuje stravování, které lze zajistit i svépomocí, nebo objednat náš dovoz.

Cena dováženého oběda 65 Kč.

V ceně školného nejsou zahrnuty učebnice a pomůcky do vzdělávacích kurzů.